ME19 Life & Mindfulness Educator® 2019

Mindfulness Educator® fra Mindfulness Akademiet

Bliv certificeret Life & Mindfulness Educator®

Life & Mindfulness Educator® 2019

Life & Mindfulness Educator® uddannelsen er til dig, der mener det alvorligt, når du siger, at du vil være professionel mindfulness instruktør.

Som professionel mindfulness instruktør skal man kunne flere ting.

Du skal naturligvis have styr på det teoretiske materiale. Det gælder både de enkelte mindfulness principper, men også de forsknings- og evidensbaserede resultater for mindfulness virkning på hjerne, krop og sind.

Derudover skal du kunne kunne formidle og lede kursister ind i mindfulness praksis. Både som inspirator og vejleder såvel som med et grundlæggende didaktisk fundament, sådan at du kan håndtere de forskellige undervisningssituationer, du kan komme ud for. Du skal kunne aflæse en gruppes såvel som den enkeltes tilstand og forstå at agere herfra.

Og først og fremmest skal du være der selv.

Du skal have din egen praksis, opbygget gennem længere tid og en erkendelse af mindfulness på et dybere plan og ikke blot en begrebsmæssig forståelse.

Life & Mindfulness Educator® certificeringen bygget op af de tre uddannelser:

Life & Mindfulness Practitioner
Life & Mindfulness Advanced Practitioner
Life & Mindfulness Educator®

Det er altså en certificering, som kræver noget af dig som studerende. Med de tre del-trin strækker certificeringen sig over minimum 1,5 år - men ofte længere tid. Og udover de reelle uddannelsesforløb handler den endelige certificering også om din egenpraksis.

Der optages kun 10 studerende om året på Life & Mindfulness Educator® forløbet.

Det betyder for dig, at du som Life & Mindfulness Educator® ikke kun har gennemgået en professionel og grundig mindfulnessuddannelse, men også, at du ikke bliver en af mange mindfulness instruktører, men derimod een af få. Det er også en af grundene til, at Life & Mindfulness Educator® er en registreret og dermed beskyttet titel fra Mindfulness Akademiet®.

Hvad forventes af dig som studerende.

Det forventes af dig, at du vil det. Det vil bl.a. sige, at du har etableret en egenpraksis og at du har arbejdet med mindfulness i dit eget liv og måske endda har afholdt enkelte elementære undervisnings- eller meditationsforløb.

Udover fremmøde på de fastlagte mødedage og retreat forventes det, at du på egen hånd gennemfører de to praktiske øvelser og eksamensopgaver i forløbet. Vi står naturligvis til rådighed med input og assistance, men du skal selv være primus motor i løsningerne.

Optagelse

For at blive optaget på Life & Mindfulness Educator® uddannelsen skal du have gennemført Life & Mindfulness Practitioner og Life & Mindfulness Advanced Practitioner inden du starter på forløbet.

Det er muligt at tilmelde sig alle uddannelser på en gang, men du kan ikke starte på Life & Mindfulness Educator forløbet før de to andre forløb er gennemført.

 Dispensation kan kun gives i særlige tilfælde og kun såfremt du kan dokumentere tilsvarende grundlæggende mindfulness- og yogauddannelser samt har fyldestgørende egenpraksis gennem længere tid.

Eksamen

Der er 2 praktiske prøver undervejs i forløbet. Disse 2 prøver tjener som eksamensopgaver. Den ene praktiske prøve er udarbejdelse og gennemførelse af et mindfulness yoga program. Efter lektion 3-12 skal du udarbejde programmet, som du så skal gennemføre i praksis i en yoga-session med dine medkursister i løbet af retreatopholdet med efterfølgende feedback fra medkursister og underviser.
Den anden praktiske prøve er udarbejdelse af et mindfulness undervisningsprogram på baggrund af den opnåede teoretiske og praktiske viden og med didaktiske overvejelser. Efter lektion 13-16 udarbejdes synopsis (maks. 3 sider), som afleveres skriftligt til underviser ca. en måned senere. Synopsis indeholder bl.a. overordnet plan for gennemførelse af et mindfulness forløb, som du gennemfører i praksis i perioden mellem modul 2 og modul 4. Du modtager kort skriftlig tilbagemelding på synopsis fra underviser. To uger før modul 5 afleveres skriftlig eksamensopgave baseret på synopsis og de erfaringer, der er opnået i det praktiske forløb. Den skriftlige opgave fremlægges mundtligt i lektion 51/52 eller 59/60 og bruges endvidere som grundlag for lektion 53/54 og 61/62.

Certifikat

Såfremt hele forløbet er gennemført tilfredsstillende og du tydeligt har udvist forståelse for og implementering af mindfulness i dit eget liv og har gennemført de 2 praktiske prøver undervejs tilfredsstillende udstedes Certifikat som Life & Mindfulness Educator®.

Pris

Uddannelsen koster 34.995,- kr. 

Uddannelsesprisen dækker undervisning og materiale hertil. Uddannelsesdagene afholdes i Næstved. Transport til og fra uddannelsesstedet eller evt. overnatning mellem dagene er ikke inkluderet. Uddannelsesprisen dækker også kost og ophold under retreat, men ikke rejse til/fra retreatstedet i Portugal (V. Porto). Flybillet skal selv købes.

Uddannelsesbeløbet kan betales på een af følgende måder:

1. Ved kontant betaling inden 8 dage efter bekræftelse/faktura er modtaget, kan der fratrækkes 3.000,- kr. i kontantrabat og således betales 31.995,- kr. (Heraf anses 4.995,- kr. som depositum jf. betingelserne).

2. Ved betaling over 11 gange betales 4.995,- kr. i depositum og resten med 10 betalinger á 3.000,- kr. hver den følgende 1. i måneden. Der betales således i alt 34.995,- kr.

Ved annullering af pladsen tilbagebetales depositum ikke (4.995,- kr). Ved annullering af pladsen senere end 60 dage før kursusstart tilbagebetales uddannelsesgebyret ikke, medmindre det lykkes at afsætte pladsen til anden deltager. I så tilfælde tilbagebetales uddannelsesgebyret fratrukket depositum. Ved betaling af hele beløbet regnes de 4.995,- kr. som depositum.

Rabat ved bestilling af samlet uddannelsespakke

Ved bestilling af hele uddannelsespakken Mindfulness Practitioner + Mindfulness Advanced Practitioner + Mindfulness Educator® på een gang gives en pakkerabat på 4.990,- kr.

Send os en mail med dit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, alder og en udførlig beskrivelse af, hvorfor du gerne vil optages på den samlede uddannelse. Skriv gerne noget om din faglige baggrund for at søge uddannelsen.

Ved optagelse fremsender vi bekræftelse og faktura på det samlede beløb, som er 11.995,- + 15.995,- + 34.995,- minus pakkerabat 4.990,- kr = 57.995,- kr.

Hvis du betaler denne faktura inden 8 dage, kan du fratrække yderligere 5.000,- kr. i kontantrabat og således betales 52.995,- kr.

Fakturaen kan også betales over 21 gange med 4.995,- kr i depositum, som betales inden 8 dage og derefter 2.650,- kr. pr. mdr. i 20 måneder. Der betales hver d. efterfølgende 1. i måneden.

Der gælder de samme betingelser som anført for de enkelte forløb over, hvad der er inkluderet og ikke inkluderet i dette beløb.

Undervisningsmateriale

Der udleveres et Life & Mindfulness Educator® ringbind ved uddannelsens start. Du tager selv noter og referat fra undervisningen undervejs.

Erfra grupper

Der oprettes lukket gruppe på Mindfulness Center Danmark for Life & Mindfulness Educators, hvor der kan udveksles erfaringer, tanker etc.

Undervisere

Hovedunderviser er Flora Eriksen.

Derudover deltager følgende gæstelærere:

Nina Ejlskov, der er leder af Pædagogisk Presencing Institut vil være underviser på lektion 19-32. Nina er bl.a. uddannet hos Otto Scharmer i Teori U, Mentor fra Richard Moss og har 3 årigt Masterprogram som Social Presencing Teacher.

Niels Johnson, der er Lektor og Master i idræt og velfærd. Niels er endvidere uddannet pædagog, og lærer med Pædagogisk Diplom. Niels underviser i Didaktik og Personlig formidling og deltager i lektion 13-16, 49-52, 57-60 samt 65-80.

Annette Hartvig, der er coach, supervisor og gestaltterapeut. Annette er kendt af alle deltagere fra Mindfulness Practitioner og Mindfulness Advanced Practitioner forløbene, hvor hun har gennemført individuelle udviklingssamtaler. Annette underviser i de gruppedynamiske mekanismer i samspil med underviserens rolle og formidling. Annette deltager i lektion 49-52 og 61-80 samt efter behov på retreat.

Tilmelding

Send os en mail med dit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og en fortælling om, hvorfor du gerne vil deltage i uddannelsen til Life & Mindfulness Educator®

Uddannelsen til Life & Mindfulness Educator® henvender sig til mennesker, som ønsker at få en dybdegående uddannelse til mindfulness instruktør på højt niveau. Uddannelsen kan bruges til undervisning i og videreformidling af mindfulness enten som selvstændig i eget professionelle virke eller i HR-funktion i offentlig organisation eller private virksomheder, som vægter medarbejderes trivsel højt.

Forløbet 2019

Forløbet er bygget op med 5 undervisningsmoduler á 2 dage. Disse moduler ligger i weekends over en 6 måneders periode. Derudover er der et 10 dages stilhedsretreat i Portugal. Ved siden af undervisningen skal du udvikle og afholde et mindfulness yoga forløb såvel som et mindfulness undervisningsforløb på 8 x 2,5 timer.

Fokus i forløbet er essensen i mindfulness, vores værenstilstand og sindets struktur. Der vil blive arbejdet med stilhed og stilhedens betydning for vores væren. Du vil også arbejde med kroppens fortællinger og erkendelser og hjertets energi og fysiologiske betydning for hjernen og sindet. Alle disse dybere indre erkendelser bliver sat i direkte samspil med didaktik, formidling og læringsfeltets dynamik og psykologi. Formålet er, at du gennem yderligere selvindsigt vil kunne udvikle din egen personlige formidlingsform som Mindfulness Educator®.

Modulerne i Educator® forløbet
Modul 1 - 6/7. april 2019
Introduktion - Krop - Yoga - Didaktisk introduktion

Lørdag 6. april 2019

Lektion 1 - 2
Introduktion til forløbet. Fastlæggelse af koncept og rammer.
Lektion 3 - 4
Krop. Forståelse af sammenhængen mellem krop, sind og ånd.
Lektion 5 - 6
Anatomi. Fysiologi.
Lektion 7 - 8
Mindfulness yoga program.

Søndag 7. april 2019

Lektion 9 - 10
Mindfulness yoga program.
Lektion 11 - 12
Refleksion. Opgave.
Lektion 13 - 14
Introduktion til didaktik og formidling
Lektion 15 - 16
Refleksion. Opgave.

Modul 2 - 8. - 17. maj 2019
10 dages stilhedsretreat

Retreat foregår i Portugal (nær Porto).

Vejledende program:

Modul 3 - 15./16. juni 2019
Kropslig erkendelse i mindfulness gennem Teori U

Lørdag d. 15. juni 2019

Lektion 17 - 18
Introduktion til weekenden
Lektion 19 - 20
workshop
Lektion 21 - 22
workshop
Lektion 23 - 24
workshop

Søndag d. 16. juni 2019

Lektion 25 - 26
workshop
Lektion 27 - 28
workshop
Lektion 29 - 30
workshop
Lektion 31 - 32
Afslutning, refleksion og opsamling

Modul 4 - 17./18. august 2019
Heartfulness - Hjertets betydning i mindfulness via fysiologien og sindet

Lørdag 17. august 2019

Lektion 33 - 34
Introduktion til weekenden
Lektion 35 - 36
Bevægelsesmeditation på hjertet
Lektion 37 - 38
Bevægelsesmeditation på hjertet
Lektion 39 - 40
Opsamling og refleksion

Søndag 18. august 2019

Lektion 41 - 42
Introduktion. Hjertets intuitive intelligens. Hjerte eller hjerne.
Lektion 43 - 44
Fysiologi. Coherence. Heartmath.
Lektion 45 - 46
Broken Heart Syndrome. Hjertets kommunikation. Vagusnerven.
Lektion 47 - 48
Heartfulness. Refleksion. Opsamling.

Modul 5 - 21./22. september 2019
Didaktik. Gruppedynamik. Undervisningspsykologi.

Lørdag 21. september 2019

Lektion 49 - 50
Introduktion til weekenden. Didaktiske værktøjer.
Lektion 51 - 52
Fremlæggelse og benchmark af undervisningsforløb/opgave.
Lektion 53 - 54
Gruppedynamik og psykologi ift. praktiske undervisningsforløb.
Lektion 55 - 56
Opsamling og refleksion

Søndag 22. september 2019

Lektion 57 - 58
Didaktik og formidling.
Lektion 59 - 60
Fremlæggelse og benchmark af undervisningsforløb/opgave.
Lektion 61 - 62
Gruppedynamik og psykologi ift. praktiske undervisningsforløb.
Lektion 63 - 64
Opsamling og refleksion

Modul 6 - 26./27. oktober 2019
Mindfulness masterclass. Responsum. Open lecture. Certificering.

Lørdag 26. oktober 2019

Lektion 65 - 66
Introduktion til weekenden. Masterclass.
Lektion 67 - 68
Masterclass.
Lektion 69 - 70
Masterclass.
Lektion 71 - 72
Opsamling og refleksion

Søndag 27. oktober 2019

Lektion 73 - 74
Open Lecture.
Lektion 75 - 76
Open Lecture.
Lektion 77 - 78
Opsamling og refleksion.
Lektion 79 - 80
Certificering.

 

Tilmelding

Hvis du ønsker at tilmelde dig Life & Mindfulness Educator® så skriv til os her.

Hvis du ønsker at tilmelde dig hele uddannelsesforløbet - dvs. Mindfulness Practitioner + Mindfulness Advanced Practitioner og Mindfulness Educator®, så kontakt os for yderligere oplysninger.

Kursus info
  • IDME19
  • ForkundskaberAdvanced Practitioner
  • ByPortugal + Næstved
  • DageLørdage + Søndage
  • Tid10-16

Relaterede uddannelser