Mindfulness Educator®

Hvis du virkelig mener det alvorligt. Virkelig. Alvorligt.


Life & Mindfulness Educator® uddannelsen er til dig, der mener det alvorligt, når du siger, at du vil være certificeret og professionel mindfulness underviser fra Mindfulness Akademiet®.

Som professionel mindfulness instruktør skal man kunne flere ting.

Du skal naturligvis have styr på det teoretiske materiale. Det gælder både de enkelte mindfulness principper, men også de forsknings- og evidensbaserede resultater for mindfulness virkning på hjerne, krop og sind.

Derudover skal du kunne kunne formidle og lede kursister ind i mindfulness praksis. Både som inspirator og vejleder såvel som med et grundlæggende didaktisk fundament, sådan at du kan håndtere de forskellige undervisningssituationer, du kan komme ud for. Du skal kunne aflæse en gruppes såvel som den enkeltes tilstand og forstå at agere herfra.

Og først og fremmest skal du være der selv.

Du skal have din egen praksis, opbygget gennem længere tid og en erkendelse af mindfulness på et dybere plan og ikke blot en begrebsmæssig forståelse.

Life & Mindfulness Educator® certificeringen bygget op af de tre uddannelser:

Life & Mindfulness Practitioner
Life & Mindfulness Advanced Practitioner
Life & Mindfulness Educator®

Det er altså en certificering, som kræver noget af dig som studerende. Med de tre del-trin strækker certificeringen sig over minimum 1,5 år - men ofte længere tid. Og udover de reelle uddannelsesforløb handler den endelige certificering også om din egenpraksis.

Der optages kun 10 studerende om året på Life & Mindfulness Educator® forløbet.

Det betyder for dig, at du som Life & Mindfulness Educator® ikke kun har gennemgået en professionel og grundig mindfulnessuddannelse, men også, at du ikke bliver en af mange mindfulness instruktører, men derimod een af få. Det er også en af grundene til, at Life & Mindfulness Educator® er en registreret og dermed beskyttet titel fra Mindfulness Akademiet®.

Life & Mindfulness Educator® forløbet

Forløbet er bygget op med 5 undervisningsmoduler á 2 dage. Disse moduler ligger i weekends over en 6 måneders periode. Derudover er der et 10 dages stilhedsretreat i udlandet. Ved siden af undervisningen skal du udvikle og afholde et mindfulness yoga forløb såvel som et mindfulness undervisningsforløb på 8 x 2,5 timer.

Fokus i forløbet er essensen i mindfulness, vores værenstilstand og sindets struktur. Der vil blive arbejdet med stilhed og stilhedens betydning for vores væren. Du vil også arbejde med kroppens fortællinger og erkendelser og hjertets energi og fysiologiske betydning for hjernen og sindet. Alle disse dybere indre erkendelser bliver sat i direkte samspil med didaktik, formidling og læringsfeltets dynamik og psykologi. Formålet er, at du gennem yderligere selvindsigt vil kunne udvikle din egen personlige formidlingsform som Life & Mindfulness Educator®.

Hvad forventes af dig som studerende

Det forventes af dig, at du vil det. Det vil bl.a. sige, at du har etableret en egenpraksis og at du har arbejdet med mindfulness i dit eget liv og måske endda har afholdt enkelte elementære undervisnings- eller meditationsforløb.

Udover fremmøde på de fastlagte mødedage og retreat forventes det, at du på egen hånd gennemfører de to praktiske øvelser og eksamensopgaver i forløbet. Vi står naturligvis til rådighed med input og assistance, men du skal selv være primus motor i løsningerne.

Optagelse

For at blive optaget på Life & Mindfulness Educator® uddannelsen skal du have gennemført Life & Mindfulness Practitioner OG Life Mindfulness Advanced Practitioner inden du starter på forløbet.

Det er muligt at tilmelde sig alle uddannelser på en gang, men du kan ikke starte på Life & Mindfulness Educator® forløbet før de to andre forløb er gennemført.

Dispensation kan kun gives i særlige tilfælde og kun såfremt du kan dokumentere tilsvarende grundlæggende mindfulness- og yogauddannelser samt har fyldestgørende egenpraksis gennem længere tid.

Eksamen

Der er 2 praktiske prøver undervejs i forløbet. Disse 2 prøver tjener som eksamensopgaver. Den ene praktiske prøve er udarbejdelse og gennemførelse af et mindfulness yoga program. Efter lektion 3-12 skal du udarbejde programmet, som du så skal gennemføre i praksis i en yoga-session med dine medkursister i løbet af retreatopholdet med efterfølgende feedback fra medkursister og underviser.
Den anden praktiske prøve er udarbejdelse af et mindfulness undervisningsprogram på baggrund af den opnåede teoretiske og praktiske viden og med didaktiske overvejelser. Efter lektion 13-16 udarbejdes synopsis (maks. 3 sider), som afleveres skriftligt til underviser ca. en måned senere. Synopsis indeholder bl.a. overordnet plan for gennemførelse af et mindfulness forløb, som du gennemfører i praksis i perioden mellem modul 2 og modul 4. Du modtager kort skriftlig tilbagemelding på synopsis fra underviser. To uger før modul 5 afleveres skriftlig eksamensopgave baseret på synopsis og de erfaringer, der er opnået i det praktiske forløb. Den skriftlige opgave fremlægges mundtligt i lektion 51/52 eller 59/60 og bruges endvidere som grundlag for lektion 53/54 og 61/62.

Certifikat

Såfremt hele forløbet er gennemført tilfredsstillende og du tydeligt har udvist forståelse for og implementering af mindfulness i dit eget liv og har gennemført de 2 praktiske prøver undervejs tilfredsstillende udstedes Certifikat som Life & Mindfulness Educator®.

Pris

Uddannelsen koster 34.995,- kr. 

Uddannelsesprisen dækker undervisning og materiale hertil. Uddannelsesdagene afholdes i Næstved. Transport til og fra uddannelsesstedet eller evt. overnatning mellem dagene er ikke inkluderet. Uddannelsesprisen dækker også kost og ophold under retreat, men ikke rejse til/fra retreatstedet i Portugal (V. Porto). Flybillet skal selv købes.

Uddannelsesbeløbet kan betales på een af følgende måder:

1. Ved kontant betaling inden 8 dage efter bekræftelse/faktura er modtaget, kan der fratrækkes 3.000,- kr. i kontantrabat og således betales 31.995,- kr. (Heraf anses 4.995,- kr. som depositum jf. betingelserne).

2. Ved betaling over 11 gange betales 4.995,- kr. i depositum og resten med 10 betalinger á 3.000,- kr. hver den følgende 1. i måneden. Der betales således i alt 34.995,- kr.

Ved annullering af pladsen tilbagebetales depositum ikke (4.995,- kr). Ved annullering af pladsen senere end 60 dage før kursusstart tilbagebetales uddannelsesgebyret ikke, medmindre det lykkes at afsætte pladsen til anden deltager. I så tilfælde tilbagebetales uddannelsesgebyret fratrukket depositum. Ved betaling af hele beløbet regnes de 4.995,- kr. som depositum.

 

Rabat ved bestilling af samlet uddannelsespakke

Ved bestilling af hele uddannelsespakken Mindfulness Practitioner + Mindfulness Advanced Practitioner + Mindfulness Educator® på een gang gives en pakkerabat på 4.990,- kr.

Send os en mail med dit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, alder og en udførlig beskrivelse af, hvorfor du gerne vil optages på den samlede uddannelse. Skriv gerne noget om din faglige baggrund for at søge uddannelsen.

Ved optagelse fremsender vi bekræftelse og faktura på det samlede beløb, som er 11.995,- + 15.995,- + 34.995,- minus pakkerabat 4.990,- kr = 57.995,- kr.

Hvis du betaler denne faktura inden 8 dage, kan du fratrække yderligere 5.000,- kr. i kontantrabat og således betales 52.995,- kr.

Fakturaen kan også betales over 21 gange med 4.995,- kr i depositum, som betales inden 8 dage og derefter 2.650,- kr. pr. mdr. i 20 måneder. Der betales hver d. efterfølgende 1. i måneden.

Der gælder de samme betingelser som anført for de enkelte forløb over, hvad der er inkluderet og ikke inkluderet i dette beløb.

 

Undervisningsmateriale

Der udleveres en Life & Mindfulness Educator® konferencemappe ved uddannelsens start. Der vil ikke være færdige værktøjer eller materiale, da det forventes af den studerende, at der arbejdes selvstændigt og med egne notater fra de intensive moduler.

Erfra grupper

Der oprettes lukket gruppe på Mindfulness Center Danmark for Mindfulness Educators, hvor der kan udveksles erfaringer, tanker etc.

Undervisere

Hovedunderviser er Flora Eriksen fra Mindfulness Akademiet®.

Derudover deltager følgende gæstelærere:

Nina Ejlskov, der er leder af Pædagogisk Presencing Institut vil være underviser på lektion 19-32. Nina er bl.a. uddannet hos Otto Scharmer i Teori U, Mentor fra Richard Moss og har 3 årigt Masterprogram som Social Presencing Teacher.

Rodrigo Rios, der er uddannet lærer i Diamond Logos Academy, akkrediteret senior The Form Teacher fra Bernie Prior Foundation, certificeret HR-coach, enneagram-træner og certificeret HR-udviklingskonsulent fra NLP huset. Rodrigo deltager i lektion 33-40.

Niels Johnson, der er Lektor og Master i idræt og velfærd. Niels er endvidere uddannet pædagog, og lærer med Pædagogisk Diplom. Niels underviser i Didaktik og Personlig formidling og deltager i lektion 13-16, 49-52, 57-60 samt 65-80.

Annette Hartvig, der er coach, supervisor og gestaltterapeut. Annette er kendt af alle deltagere fra Mindfulness Practitioner forløbene, hvor hun har gennemført 2 individuelle udviklingssamtaler. Annette underviser i de gruppedynamiske mekanismer i samspil med underviserens rolle og formidling. Annette deltager i lektion 49-52 og 61-80 samt efter behov på retreat.

 

Kontakt information
Jørgen Melchiorsen
Hold kontakten

Uddannelser

Undervisere

Flora Eriksen
Hovedunderviser

Flora Eriksen

Flora Eriksen har gennem de sidste mange år hjulpet og rådgivet et utal af virksomheder,...
Jørgen Melchiorsen
Underviser, administration mv.

Jørgen Melchiorsen

Jørgen Melchiorsen har en bred kommerciel lederkarriere bag sig fra forskellige...
Annette Hartvig
Supervisor, Coach

Annette Hartvig

Annette Hartvig er en af Danmarks dygtigste terapeuter med en unik indlevelse og...
Niels Johnson
Lektor, Underviser Educator®️

Niels Johnson

Niels C. A. Johnson har en solid undervisningsbaggrund bag sig. Uddannet pædagog...